Actueel

Componence Asset List

17 december 2021

200x200-website-rapport.png

Wij zijn blij met de conclusie van de Inspectie en NZa dat cliënten niet de dupe zijn geweest van de veranderingen waar we als PsyQ/Parnassia Groep middenin zitten. Een antwoord bieden op de lange wachtlijsten en een andere manier van werken gaat niet vanzelf. Zoals we al veel eerder hebben erkend is het ons onvoldoende gelukt om in de eerste fase iedere collega tijd en ruimte te geven om mee te denken. Vanaf najaar 2020 zijn we met afdelingen constructief in gesprek en kijken we per locatie wat er regionaal nodig is. 

Conclusie Inspectie: de toegankelijkheid en continuïteit is niet in het geding geweest

Zorginhoudelijke bevindingen

Hieronder volgen de belangrijkste zorginhoudelijke bevindingen uit het interne onderzoek, dat uitgevoerd is naar aanleiding van het NRC artikel dd. 2 juli 2021 en de daarop volgende gesprekken met de Inspectie. 

Het interne onderzoek is uitgevoerd door verschillende gremia in opdracht van de raad van bestuur PG, zoals de geneesheer directeuren, juristen maar ook de managers zorg. Ruim 450 dossiers zijn doorgenomen, processen zijn doorgelicht en de collega’s op de afdelingen betreffend gesproken. De reden voor het grootschalig intern onderzoek is om onszelf te vergewissen wat de feiten zijn in relatie tot hetgeen beschreven in het NRC artikel. Dit doet recht aan de cliënten, onze collega’s en uiteraard onze ketenpartners/stakeholders.

 1. Intake zonder zicht op behandeling
  We hebben geen extra intakes gedaan wegens financiële motieven of cliënten uitgenodigd voor een intake zonder dat er zicht is op een behandeling. Het is logisch dat een aantal intakes niet leidt tot behandeling, doordat de behandeling na de intake-fase niet geboden kan worden of dat de cliënt andere wensen heeft. Het aantal keren dat dit gebeurd is de afgelopen twee jaar gedaald. Dit is vergelijkbaar met andere zorginstellingen die soortgelijke percentages hebben. 

  Op een aantal plekken zijn wachtende cliënten uitgenodigd binnen een bepaalde week waardoor we de intakes konden clusteren. Wat heel gebruikelijk is in de ggz. Er is daarbij is géén sprake geweest van onverantwoord uitstellen van lopende behandelingen bij cliënten. Wel is een punt van grote zorg op sommige plekken dat de behandelwachttijd langer dan de Treeknorm was. Mede daarom hebben we afgelopen halfjaar veel werk verzet om ook de wachttijd na intake terug te brengen binnen de normen. We zien deze gelukkig nu gestaag teruglopen.

 2. Niet zorgvuldig overdragen van dossiers
  Hiervoor zijn een aantal dossiers beoordeeld. Ook is er met teams gesproken. We hebben geen behandelingen onterecht of te snel afgerond en overgedragen naar de huisarts/POH. Ook was er geen stimulans om de aantallen te behandelen cliënten te behalen die afgesproken zijn met verzekeraars. Het overdragen van dossiers gaat altijd zorgvuldig en in samenspraak met cliënten.

 3. Groepsbehandeling
  We bevelen groepsbehandeling aan voor wie dat mogelijk is; het is echter geen verplichting. Ruim 6% van de cliënten krijgt een groepsbehandeling. Het is bewezen dat groepsbehandeling zeer effectief én doelmatig is, omdat cliënten van elkaar leren. 

Wachttijden

De Inspectie concludeert dat de nieuwe manier van werken geen negatieve effecten op de wachttijden heeft. Ook niet waar het gaat om het beperkte aantal cliënten dat we na intake terug verwijzen naar de huisarts. Bovendien zijn de wachttijden afgenomen, wat goed nieuws is. Het aantal mensen op de wachtlijst voor intake is met 59% gedaald en is er een betere doorstroom van cliënten.

Betrokkenheid collega’s

Tegelijkertijd betreuren wij het zeer dat het onvoldoende is gelukt om een goed tijdspad te lopen waarin iedereen ruimte heeft om mee te denken. We hebben ons uiterste best gedaan om dit goed te organiseren, maar we moeten concluderen dat dat helaas niet gelukt is.

Het thuiswerken van onze poliklinische behandelaren vanwege corona plus het gemis van teamgevoel, heeft niet in ons voordeel gewerkt om met elkaar de verandering in zorgvisie op een goede manier door te spreken. Ondertussen zijn in de regio’s gesprekken gaande om op een verantwoorde manier deze maatschappelijke opgave vorm te geven. Samen met cliënten en hun naasten, behandelaren en verwijzers.

We zien dat onze nieuwe werkwijze z’n vruchten afwerpt en de wachtlijsten zijn verkort. Dat was en is nog steeds het doel wat we voor ogen hebben. Ervoor zorgen dat voor iedereen in Nederland die kampt met psychische klachten een goede en specialistische behandeling binnen handbereik is en blijft. We zijn er nog niet. Het komende jaar gaan we verdiepen op de inhoud vanuit de onderlinge verbinding en samenwerking. Stap voor stap proberen we het iedere dag beter te doen met elkaar. 

Namens bestuur i-psy, PsyQ en Brijder, onderdeel van Parnassia Groep 
Annet Spijker, psychiater en bestuurder zorg 


Voor het interne onderzoek zijn ruim 450 dossiers doorgenomen, processen doorgelicht en de collega’s op de afdelingen betreffend gesproken. De reden voor het grootschalig intern onderzoek is om onszelf te vergewissen wat de feiten zijn in relatie tot hetgeen beschreven in het NRC artikel. Dit doet recht aan de cliënten, onze collega’s en uiteraard onze ketenpartners en stakeholders.

Deze reactie betreft het inspectierapport dat voortvloeit uit een onderzoek dat is opgemaakt naar aanleiding van het onderzoek van de IGJ aan de PsyQ vestigingen van Parnassia Groep. PsyQ is een samenwerkingsverband van vier ggz-instellingen (Lentis, MET ggz, Mondriaan en Parnassia Groep). Een overzicht van de vestigingen per partner.