Behandeling persoonlijkheidsstoornis

Behandeling persoonlijkheidsstoornissen

pdf
illustratie+persoonlijkheid+200px.png

Binnen jouw behandeling heb je zelf de regie in jouw herstelproces. Ons doel is dat jij samen met onze kennis en begeleiding je weg kan bepalen in de behandeling en uiteindelijk in jouw leven. Wij bieden een zorg op maat behandeling die doelgericht is met een helder begin- en eindpunt.

Wanneer kom ik in aanmerking voor behandeling? 

Je komt in aanmerking voor therapie voor persoonlijkheidsstoornis wanneer je problemen hebt die langdurig en hardnekkig aanwezig zijn. Deze problemen leiden tot stoornissen in het functioneren op diverse terreinen zoals in je relaties en op het werk. De meeste persoonlijkheidsstoornissen zijn goed te behandelen. Dat wil zeggen dat veel klachten door behandeling aanzienlijk kunnen verbeteren. 

Groepsbehandeling persoonlijkheidsproblematiek

Het zwaartepunt van ons behandelaanbod ligt bij groepstherapie en crisismanagement. Na een uitgebreide intake wordt in overleg met jou gekeken welke behandeling geschikt is. Bij voorkeur vinden behandelingen plaats in een groep, omdat klachten die mensen ervaren vooral tot uiting komen in het contact met anderen.

Individuele behandeling persoonlijkheidsproblematiek

Individuele gesprekken zijn ook mogelijk. De individuele psychotherapie heeft als doel om optimaal te functioneren binnen mogelijkheden en beperkingen door het verkrijgen van inzicht, het leren van meer adaptieve copingsstrategieën*, het bewust worden van het eigen aandeel en het aandeel van de sociale omgeving, binnen het heden en verleden.

Copingsstrategieën: De manier waarop we met negatieve gebeurtenissen omgaan noemen we coping. Sommige copingstrategieën zijn effectiever dan de andere. Een adaptieve copingstrategie houdt in dat die copingstrategie ook effectief is op lange termijn.

Bij twijfel over een groeps- of individuele behandeling kan gestart worden met de Oriënterende Psychotherapiegroep (OPP).

Je doet ervaring op in de groepsbehandeling en leert meer over het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen en het omgaan met emoties (emotieregulatie). 

Behandelmogelijkheden

Of je kunt genezen van een persoonlijkheidsstoornis hangt van verschillende factoren af. Sommige aspecten van iemands persoonlijkheid zitten in de genen. Ze zijn moeilijk veranderbaar. De gevolgen van stoornissen in de persoonlijkheid, zoals depressies, angsten, zelfbeschadiging of relatie- en werkproblemen, zijn vaak wel weer goed te verhelpen.

Met behulp van cognitieve gedragstherapie, schematherapie, psychotherapie en psycho-educatie focus jij je op emoties en sociale contacten. De behandeling richt zich op achterdocht, angst en afstandelijkheid in het contact met anderen.

De behandeling vindt ambulant plaats. Soms kan een kortdurende opname nodig zijn. Bijvoorbeeld ter voorkoming van een crisis. Jouw behandelaar kan je informeren over de mogelijkheden. Hoe lang de therapie voor een persoonlijkheidsstoornis duurt, is natuurlijk afhankelijk van de ernst van de klachten.

Crisisplan

Het is zinvol om met je behandelaar van te voren afspraken te maken over hoe te handelen in het geval van een crisis. Dit noemen we een crisisplan.

Het volledige behandelaanbod voor persoonlijkheidsstoornissen vind je hier:

 • Schemagerichte groepstherapie (SGT): intensieve behandeling van 3 dagdelen in 6 maanden of 1 dagdeel in 9 maanden, gericht op het onderzoeken en herstellen van bestaande schema’s en modi die in het hier en nu problemen opleveren.
 • Dialectische Gedragstherapie (DGT): groepsbehandeling van een jaar gericht op emotieregulatie en crisismanagement.
 • Korte Termijn Groepstherapie (KTGT): behandeling van 6 maanden met als focus de afname van angst voor emoties.
 • Systeemtherapie: (hoofd)behandeling waarbij belangrijke mensen uit de omgeving van cliënt worden betrokken.
 • Suïcidepreventie, monitoring en nazorg: Mensen die op de spoedeisende  hulp van een ziekenhuis in Den Haag en Rijnmond zijn geweest vanwege een suïcidepoging, worden aangemeld bij casemanagers van Sumona (Suïcidepreventie,
  monitoring en nazorg) van Indigo Preventie. Als de betrokkene hiervoor toestemming geeft. Het doel is: laagdrempelige zorg op maat aanbieden en mensen (weer) naar zorg begeleiden.

Modules

 • Crisismanagement (CMT): is een module waarbij cliënten meer zicht krijgen op het ontstaan en het leren hanteren van hun crisis, door middel van een Crisissignaleringsplan (CSP). Deze wordt samen met een verpleegkundige gemaakt en bevat een gedetailleerde beschrijving van de handelwijze in bepaalde omstandigheden of bij oplopende spanningen. Het CSP levert een bijdrage in het vooraf bepalen van welke preventieve maatregelen er genomen kunnen worden in geval van crisis.
  Het CSP is dan ook onderdeel van het behandelplan en in geval van crisissituaties wordt hiervan zo weinig mogelijk afgeweken. Eventueel kan een CSP worden aangevuld met een crisisregeling met bel- of face-to-face afspraken.

 • Zelfbeeldgroep: deze groep is bedoeld voor als je een vaste negatieve overtuiging over jezelf hebt, die tot uiting komt in denken, gevoel en gedrag. Door een gebrek aan zelfvertrouwen kan je niet die dingen doen die je zou willen. Tijdens de cognitieve gedragstherapie werk je aan een realistisch zelfbeeld. Dit betekent dat er meer balans komt tussen jouw zwakke en sterke kanten.

  Je leert eerst positiever naar de dag te kijken, middels het bijhouden van het witboek. Daarna zoek je aan de hand van deze witboekgebeurtenissen uit over welke positieve eigenschappen je beschikt en ga je deze door herhaling meer eigen maken. Je leert wat censuur is en hoe dit tegen te gaan. De volgende stap is toepassen van het gedrag dat past bij de nieuwe leefregels, die passen bij jouw persoonlijk opgestelde positieve zelfbeeld.Deze methode kan je na afloop van de groep, zelfstandig toepassen.

 • Agressieregulatie/ impulscontrole: is een module met huiswerkopdrachten om beter teleurstellingen en frustraties te verdragen en afstand daarvan te leren nemen en/of leren meer beheersing te krijgen over agressieve impulsieve gedragingen. Dit door in een vroeg stadium situaties die leiden tot een impulsdoorbraak te (h)erkennen en gedragsalternatieven te leren vinden.

  Beter leren omgaan met impulsiviteit is het doel van deze module. Bij impulsief gedrag handel je al, voordat je hebt nagedacht. Dit leidt vaak tot problemen, zoals iets zeggen waarvan je achteraf spijt hebt gehad, impulsieve aankopen doen, makkelijk wisselen van baan of relatie als iets je niet bevalt. Impulscontrole oefeningen maken onderdeel uit van deze module.

 • Oplettendheidvaardigheden: in deze groepsmodule wordt vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch kader gewerkt m.b.v. verschillende soorten oefeningen, zoals: concentratieoefeningen en meditatieoefeningen. Daarmee wordt geleerd om aandacht te hebben voor, en inzicht te krijgen in: gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen/belevingen en deze te verdragen zonder hierdoor uit balans te raken.

Onderzoek

Tot slot kunnen wij je uitnodigen om deel te nemen aan verschillende onderzoeken om de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen te verbeteren, onder andere op het gebied van psychotische verschijnselen en in het bijzonder stemmen horen, systeemtherapie, traumabehandeling, narcisme en voorspellende factoren voor het beloop van persoonlijkheidsstoornissen.