Actueel

Componence Asset List

04 juni 2019

PsyQ-Logo.png

PsyQ is een aantal weken geleden een campagne gestart om Somatiek en Psyche onder de aandacht te brengen. Door meer kennis te delen trachten we de vooroordelen die er heersen over somatische onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) weg te nemen.

Er is een discussie ontstaan op het interview over chronische vermoeidheid. ‘We snappen dat dit onderwerp velen betreft en veel oproept’, zegt Saskia van Es, specialismeleider Somatiek & Psyche. ‘Cognitieve gedragstherapie (CGT) is onze eerste behandelkeus binnen PsyQ. Wat niet betekent dat dit bij iedereen werkt.’

We nemen daarbij ook de stand van de wetenschap serieus en citeren hierbij de Gezondheidsraad:

Deze wetenschappelijke stand van zaken en de ervaringen van patiënten en zorgverleners overziend is de commissie het erover eens dat het tot nu toe uitgevoerde onderzoek niets zegt over de effectiviteit van CGT bij de patiënten die aan huis of zelfs aan bed gebonden zijn: zij waren in de RCT’s niet vertegenwoordigd. Over de effectiviteit van CGT bij de niet aan huis gebonden patiënten is de commissie verdeeld. De meerderheid van de commissie denkt dat een deel van hen – wélk deel is helaas bij voorbaat niet te zeggen – baat kan hebben bij CGT. Zij beschouwt CGT als een goede therapeutische mogelijkheid die behandelaars in het gesprek met deze patiënten kunnen inbrengen. De schade die een deel van hen rapporteert als gevolg van CGT, begrijpt zij in algemene zin als uitvloeisel van het feit dat CGT helaas lang niet altijd een gunstig effect sorteert, in combinatie met het vaak wisselende verloop van ME/CVS. Het is heel begrijpelijk dat een deel van de patiënten een verslechtering van hun gezondheidstoestand tijdens of na CGT toeschrijft aan de CGT, terwijl onduidelijk is of van een causaal verband sprake is. Dit laat onverlet dat het risico bestaat dat patiënten in individuele gevallen van CGT schade kunnen ondervinden. De zorgverlener dient op deze mogelijkheid alert te zijn en, zo dit zich voordoet, de patiënt te adviseren het verder opbouwen van lichamelijke activiteit te staken.

De uitspraak van de Gezondheidsraad laat ruimte voor interpretatie en meningen. PsyQ wilde met het artikel aandacht geven aan het onderwerp chronische vermoeidheid. We pretenderen niet een oplossing te bieden voor de oorzaak, dat is niet onze expertise. Wat wij wél kunnen is mensen helpen om te gaan met het onbegrip dat ze kunnen ervaren vanuit de omgeving. Anders leren denken en gericht omgaan met onbegrip neemt de ziekte echter niet weg. Wel kunnen we een ruggensteun bieden, zodat ze zich kunnen richten op de dingen in het leven die voor hen belangrijk zijn. Zie ook onze video op Youtube.